информация для 7 класса биология

Комфортна поведінка тварин.
Різні сполучення рухових реакцій, пов'язані з пошуком і створенням комфортних зовнішніх умов (перехід у тінь або на припік залежно від температури, в укриття, на суху бо вологу, гладку, м,яку поверхню, у тепле приміщення або у вигульний двір), усуненням дій несприятливих чинників (облизування, почісування, купання тощо), прагненням до повернення до дому, випасної ділянки, місця відпочинку, на свою територію. Всі вони так чи інакше повязані із забезпеченням гомеостазу.
Ігрова поведінка.
Проявляється у тварин через 2-3 тижні після народження. Лошата, телята, ягнята, козенята починають робити різкі рухи, підскакувати нагору, убік. У разі групового утримання ігрова поведінка проявляється в біганні по прямій наввипередки, буцанні, лизанні один одного, видиранні на узвишшя. Тварини, які симпатизують одна одній, труться головами, стрибають, борються, супроводжують одна одну.
Аномальна ( ненормальна) поведінка.
Виражається в наполегливому потязі до окремих речовин, які не є кормом, підгодівлями й смаковими приправами, у мурашкуванні (прийнятті "мурашиних ванн", деякі птахи лягають із розпущеними крильцями на мурашники), у легкому звиканні до червоних мухоморів ( вівці деяких популяцій), до листків і плодів кави(козли), у надмірній агресивності або боягузтві.
Виды экосистем.
1. Естественная экосистема представлена в природе биогеоценозами (пр: луг, лес, пустыня, тайга, озеро ...)
2. искусственная экосистема это агроценозы (пр: клумба, поле, аквариум ...)
Агроценозы - экосистемы, структуру и функцию которых создаёт, контролирует и поддерживает человек в своих целях  и интересах.
Структура экосистемы:
Пространственная - расположение организмов по высоте или глубине. Верхний ярус - автотрофы. Нижний ярус - гетеротрофы.
Видовая  структура - количество видов организмов населяющих данную экосистему.
Трофическая структура - связи организмов по цепям питания. Кто, кем питается. На первом месте в цепях питания всегда стоят продуценты. Это растения которые в процессе фотосинтеза образуют органические вещества ( первичная продукция биогеоценоза). Продуцентами питаются консументы первого порядка, это растительноядные животные. Консументы первого порядка служат пищей для консументов второго порядка ( хищники). Мертвую органику разлагают редуценты.
Продуценты --------консументы 1-го порядка ----------консументы 2-го порядка-------консументы 3-го порядка --------редуценты.
Екологія - синтетична біологічна наука про взаємовідносини живих організмів між собою та з навколишнім середовищем. Екологія досліджує фундаментальні властивості надорганізменого рівня життя.
Предмет екології - вивчення сукупності живих організмів,які взаємодіють один з одним та утворюють із навколишнім середовищем систему, у межах якої відбувається процес трансформації енергії та органічних речовин.
Завдання екології:
- вивчення взаємодії енергії та матерії в екосистемах;
- екологічний розвиток як визначення важливості екологічних умов існування людства, котрі не можна порушувати під час господарської та побутової діяльності людини;
- відновлення стабільності окремих екосистем і біосфери в цілому;
- формування екологічного мислення;
- створення наукової основи природокористування.
Методи екології:
- екологічний моніторинг ( комплексна система спостережень,ацінки та прогнозування змін стану навколишнього середовища під впливом екологічних факторів);
- математичного моделювання;
- екологічні індикації за станом компонентів та елементами екосистеми ( наприклад, за станом хижаків як останньої ланки в харчових ланцюгах);
- застосування екологічних регламентів ( певні обмеження діяльності людини);
- екологічна освіта;
- геобіоархеологічні дослідження.
Влияние света на живые организмы.
Свет поступает к нашей планете от Солнца. В его спектре выделяют три участка, которые отличаются биологическим действием на организмы: ультрафиолетовый, видимый и инфракрасный.
Ультрафиолетовые лучи с длиной до 0,29 мкм пагубно действуют на живую материю, но их почти полностью поглощает озоновый экран, а волны длиной 0,29-0,40 мкм в больших дозах негативно влияют на живые организмы, поскольку являются мутагенами, однако в небольших количествах они необходимы ( например, способствуют синтезу в коже млекопитающих витамина Д).
     На долю видимых лучей ( с длиной волн 0,41-0,74 мкм) приходится около 50% солнечного излучения, которое достигает поверхности Земли. Благодаря их энергии происходит фотосинтез.
     Инфракрасные лучи с длиной волн свыше 0,75 мкм служат источником тепловой энергии для живых существ. Много видов ( например, растения, насекомые, земноводные, пресмыкающиеся) используют их для повышения температуры своего тела.
     По отношению к условиям освещенности растения делят на светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые.
     Относительно степени освещенности среди животных выделяют две группы: "ночную"( активны ночью) и "дневную" (активны в светлую часть суток).
Сонячна енергія безпосередньо тваринами не засвоюється, і, тим не менш, вона є джерелом їхньої життєдіяльності. Крім того, що сонячна енергія - джерело життя тварин, вона відіграє величезну роль у їхньому житті за рахунок таких процесів:
1. Сонячне світло визначає добовий фотоперіодизм життя тварин і їх розподіл за екологічними нішами. Розрізняють тварин, що ведуть денний і нічний спосіб життя, і це виключає конкуренцію за джерела їжі.
2. Сонячне світло дозволяє тваринам легко орієнтуватися в навколишньому середовищі; світло еволюційно сприяло розвитку органів зору;
3. Світло визначає й сезонний фотоперіадизм, з яким повязана зміна під час фізіологічних процесів ( з настанням осені інтенсифікується накопичення запасних речовин в організмі, змінюється характер покривів). Організми, для яких характерні міграції ( наприклад, перелітні птахи), готуються до них і мігрують, незважаючи на наявність тепла й кормової бази. Однак не всі явища можна пояснити фотоперіодизмом. Наприклад, міграції птахів із місць зимівлі в теплі краї, де тривалість дня сезонно не змінюється, можна пояснити наявністю "біологічних годинників", які виникли в процесі еволюції та закладені в генетичному коді.
скачать софт